Ochrona danych, osobowych

Luty 2024

Oemeta Chemische Werke GmbH

Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Niemcy

T +49 4122 924 - 0
oe-secure@oemeta.com

I. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest:

Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Niemcy
+49 4122 924-0
oe-secure@oemeta.com
www.oemeta.com

 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

DataCo GmbH
Nymphenburger Straße 86
80636 München
Niemcy

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, a także naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jako podstawa prawna.

W przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i masz następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej.:

1. Prawo do informacji

Możesz zażądać od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez administratora..

W takim przypadku możesz zażądać od administratora danych następujących informacji::

 • cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich przetwarzania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 RODO, aby być poinformowanym w związku z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą – z wyjątkiem ich przechowywania – być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Mogą Państwo uzyskać od administratora usunięcie dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 • osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
 • Cofasz swoją zgodę, do której przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych.
 • z art. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych, ponieważ przetwarzanie danych jest uzasadnione uzasadnionym interesem lub wnoszą Państwo sprzeciw na podstawie art. Art. 21 ust. 2 RODO.
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.

Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 (1) RODO.

b) Informacje dla stron trzecich

Jeśli osoba odpowiedzialna upubliczniła dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązana zgodnie z art. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować administratorów przetwarzających dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądali Państwo usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, kopii lub replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i art. 9 (3) RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w sekcji a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach wobec administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, które przekazałeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć negatywnego wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące Cię dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa.

Nie dotyczy to,

 • jeżeli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
 1. jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony Twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, lub
 • za Twoją wyraźną zgodą

 

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. Zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub b RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności, a także Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do danych, o których mowa w pkt 1. oraz 3. Administrator wdroży odpowiednie środki w celu ochrony Pani/Pana praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO..

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

V. Zgodność / Prawa człowieka / Łańcuch dostaw

Nasz proces zgodności oferuje możliwość zgłaszania zgłoszeń, skarg i obaw w sposób poufny i anonimowy. Zgłoszenia można przesyłać pocztą, e-mailem lub telefonicznie. Kanały te są otwarte dla wszystkich pracowników Oemeta i stron trzecich i oferują każdemu możliwość zgłaszania praw człowieka lub zagrożeń środowiskowych oraz naruszeń w działalności lub łańcuchu wartości Oemeta.

Radca prawny Oemeta
Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
D-25436 Uetersen

E-Mail: notice[at]oemeta.com

Tel: +49 4122 924 0  

Dostępne są również zewnętrzne biura sprawozdawcze, początkowo obejmujące zewnętrzne biuro sprawozdawcze na szczeblu federalnym, które zostanie utworzone w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości. Ponadto każdy kraj związkowy może również utworzyć zewnętrzny urząd sprawozdawczy. Można tam przyjmować raporty dotyczące departamentów danego kraju związkowego. Ponadto planowane jest utworzenie biura tematycznego ds. sprawozdawczości przy Federalnym Urzędzie Nadzoru Finansowego. Ten ostatni odpowiada np. za zgłaszanie naruszeń ustawy o nadzorze nad usługami finansowymi. Federalny Urząd Kartelowy jest właściwym zewnętrznym biurem sprawozdawczym do zgłaszania informacji na temat naruszeń reguł konkurencji Unii Europejskiej.

VI. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego.

Gromadzone są następujące dane:

 1. Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 2. System operacyjny użytkownika
 3. Dostawca usług internetowych użytkownika
 4. Data i godzina dostępu

Dane te są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani inne dane, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Cel przetwarzania danych

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy dane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadza się oceny danych do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji..

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

 

VII. Korzystanie z plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników podczas surfowania.

W ten sposób mogą być przesyłane następujące dane:

 1. Częstotliwość odsłon strony
 2. Informacje gromadzone przez Google Analytics
 3. Informacja o zgodzie/odrzuceniu ustawienia plików cookie

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane z zachowaniem technicznych środków ostrożności. W związku z tym przypisanie danych do użytkownika wywołującego nie jest już możliwe. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy i uzyskuje jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście odsyła się również do niniejszego oświadczenia o ochronie danych..

2. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka została rozpoznana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań::

Google Analytics / Google AdWords

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Analityczne pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej, jej użyteczności i zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana, a tym samym możemy stale optymalizować naszą ofertę.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, może nie być już możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie..

Jeśli używasz przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub nowszej, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie rezygnacji, które są ustawione w celu zapobiegania śledzeniu środków.

VIII. Kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail info[at]oemeta.com . W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z wiadomością e-mail zostaną zapisane.

2. Cel przetwarzania danych

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznejna adres datenschutz (at) oemeta.com , może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

IX. Kontakt

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane.

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są następujące dane:

 1. E-mail
 2. Nazwa
 3. Imię
 4. Adres
 5. Numer telefonu/telefonu komórkowego
 6. Data i godzina kontaktu
 7. Treść wiadomości

W celu przetwarzania danych Państwa zgoda jest uzyskiwana w ramach procedury wysyłania i odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy wyłącznie do nawiązywania kontaktu.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres datenschutz[at]oemeta.com , może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych.  W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w takim przypadku usunięte..

X. Zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który można wykorzystać do składania wniosków elektronicznych. Jeśli kandydat skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Dane te są:

 1. Zwrot grzecznościowy
 2. Imię
 3. Nazwa
 4. Adres
 5. E-mail
 6. Wymóg wynagrodzenia
 7. Życiorys
 8. Świadectwa
 9. Fotografować
 10. tytuł wniosku,
 11. Dostępność
 12. List motywacyjny

W celu przetwarzania danych Państwa zgoda jest uzyskiwana w ramach procesu wysyłania i odnosi się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Po wysłaniu aplikacji otrzymasz od  nas e-mailem potwierdzenie otrzymania dokumentów aplikacyjnych.

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Twojej aplikacji.

2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza zgłoszeniowego służy nam wyłącznie do przetworzenia Twojej aplikacji.

Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest nawiązanie stosunku umownego na żądanie osoby, której dane dotyczą, Art. 6 § 1 ust. 1 lit. b Alt. 1 RODO oraz § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.

4. Czas przechowywania

Po zakończeniu procesu aplikacyjnego dane będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy. Twoje dane zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach. W przypadku obowiązku prawnego dane będą przechowywane w ramach obowiązujących przepisów.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Wnioskodawca ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  datenschutz[at]oemeta.com  , może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku wniosek nie może być już rozpatrywany.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie składania wniosku elektronicznego zostaną w takim przypadku usunięte..

XI. Obecność firmy w YouTube

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

Na naszej stronie firmowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli wykonasz działanie na naszej stronie YouTube (np. Komentarze, posty, polubienia itp.) Może się zdarzyć, że w ten sposób zbierasz dane osobowe (np. Prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak zwykle lub w dużym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez YouTube, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Twoich danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności wykorzystujemy tożsamość korporacyjną, aby zwiększyć nasz poziom świadomości, informować i zwiększać nasz wizerunek

Publikacje dotyczące tożsamości firmy mogą zawierać następujące treści::

 1. Informacje o produktach
 2. Informacje o usługach
 3. Reklama

Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez działania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) zdanie 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez YouTube i związanych z tym możliwości sprzeciwu można znaleźć tutaj:

YouTube: policies.google.com/privacy

XII. Występy firm na Xing i LinkedIn

1. Zakres przetwarzania danych

Utrzymujemy obecność firmy  w następujących profesjonalnych sieciach:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland

Na naszej stronie udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy służy do aplikacji, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za tożsamość korporacyjną. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności:

LinkedIn:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING:

privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli przeprowadzisz działanie dotyczące naszej tożsamości korporacyjnej (np. Komentarze, posty, polubienia itp.) Może się zdarzyć, że w ten sposób zbierasz dane osobowe (np. Prawdziwe imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika).

Częścią warunków korzystania z LinkedIn są tak zwane standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 zdanie 1 lit. c RODO). Należy je zaklasyfikować jako odpowiednią gwarancję ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej tożsamości korporacyjnej jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Nasza tożsamość korporacyjna służy nam do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez działania.

4. Czas przechowywania

Przechowujemy Twoje działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej tożsamości korporacyjnej, dopóki nie wycofasz swojej zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które gromadzimy w kontekście korzystania z naszej tożsamości korporacyjnej, i dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, wymienionych w IV niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Prosimy o przesłanie nam nieformalnego e-maila na adres e-mail podany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia można znaleźć tutaj:

LinkedIn:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING:

privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XIII. Hosting

Strona jest hostowana na serwerach przez zleconego przez nas usługodawcę.

Naszym usługodawcą jest:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje są:

 1. Typ i wersja przeglądarki
 2. Używany system operacyjny
 3. Adres URL strony odsyłającej
 4. Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 5. Data i godzina żądania serwera
 6. Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych. Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Lokalizacja serwera strony internetowej znajduje się geograficznie w Niemczech.

XIIII. Używane wtyczki

Używamy wtyczek do różnych celów. Używane wtyczki są wymienione poniżej:

Korzystanie z Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Google Analytics bada m.in. pochodzenie odwiedzających, długość ich pobytu na poszczególnych stronach oraz korzystanie z wyszukiwarek, a tym samym pozwala na lepszą kontrolę skuteczności kampanii reklamowych. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W rezultacie dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik je kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane  Identyfikatory użytkowników). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony online będą przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Częścią warunków korzystania z Google Analytics jako produktu reklamowego Google są tak zwane standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 zdanie 1 lit. c RODO). Należy je zaklasyfikować jako odpowiednią gwarancję ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE.

Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z obecności online, do sporządzania raportów dotyczących działań związanych z obecnością online oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z obecności online i korzystania z Internetu na rzecz operatora strony online. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej obecności online.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:

policies.google.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zwrócenie się konkretnie do grupy docelowej, która już wyraziła początkowe zainteresowanie odwiedzeniem witryny.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane przez Google, usuwając część adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.

5. Możliwość odwołania i usunięcia

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Google, zapobiegając przechowywaniu plików cookie stron trzecich na Twoim komputerze, korzystając z funkcji "Nie śledź" obsługiwanej przeglądarki, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów, taki jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z obecności online (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Za pomocą poniższego linku możesz dezaktywować wykorzystanie swoich danych osobowych przez Google:

adssettings.google.de

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia sprzeciwu wobec Google można znaleźć na stronie:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

 

Korzystanie z Google AdWords

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google AdWords firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Dzięki tej usłudze umieszczamy reklamy. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W rezultacie dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik je kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane  Identyfikatory użytkowników).

Częścią warunków korzystania z Google Adwords jako produktu reklamowego Google są tzw. standardowe klauzule ochrony danych (art. 46 ust. 2 zdanie 1 lit. c RODO). Należy je zaklasyfikować jako odpowiednią gwarancję ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:

policies.google.com/privacy

2. Cel przetwarzania danych

Znamy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy zareagowali na nasze ogłoszenie. Nie są przekazywane żadne informacje, za pomocą których moglibyśmy Cię zidentyfikować. Użycie nie służy identyfikowalności.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

4. Czas przechowywania

Twoje dane osobowe będą   przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

5. Możliwość odwołania i usunięcia

Masz prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Google, zapobiegając przechowywaniu plików cookie stron trzecich na Twoim komputerze, korzystając z funkcji "Nie śledź" obsługiwanej przeglądarki, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów, taki jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

Za pomocą poniższego linku możesz dezaktywować wykorzystanie swoich danych osobowych przez Google:

adssettings.google.de

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia sprzeciwu wobec Google można znaleźć na stronie:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

 

Korzystanie z Menedżera tagów Google

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Menedżera tagów Google (ang. Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i jej przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanego dalej: Google). Google Tag Manager może być używany do zarządzania tagami i łączenia tagów z usług Google i podmiotów trzecich oraz zamieszczania ich na stronie internetowej. Tagi to małe elementy kodu strony internetowej, które są używane między innymi do pomiaru liczby odwiedzających i ich zachowania, rejestrowania wpływu reklam online i kanałów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetowania oraz testowania i optymalizacji strony internetowej. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, bieżąca konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ona instrukcje dotyczące tego, które tagi powinny zostać uruchomione. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej polityki prywatności dotyczących korzystania z danych usług. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć na stronie https://support.google.com/tagmanager oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest gromadzenie i przejrzyste zarządzanie oraz skuteczna integracja usług podmiotów trzecich.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Dane reklamowe w logach serwera są anonimizowane przez Google poprzez usunięcie części adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 lub 18 miesiącach.

5. Korzystanie z przysługujących praw

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, zapobiegając przechowywaniu plików cookie stron trzecich na Twoim komputerze, korzystając z funkcji "Nie śledź" w przeglądarce obsługującej tę funkcję, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów, taki jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).
Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Możesz również skorzystać z następującego łącza, aby wyłączyć wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de/?gl=en&hl=en
Więcej informacji na temat możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych w odniesieniu do Google można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=en

 

Korzystanie z wtyczki YouTube

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z wtyczki YouTube obsługiwanej przez Google, YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA i jej przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanego dalej: Google). Używamy wtyczki YouTube do zamieszczania filmów z YouTube na naszej stronie internetowej. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami YouTube. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte), a także informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności informacje o adresie IP i systemie operacyjnym).

Nie mamy wpływu na zawartość wtyczki. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas wizyty na naszej stronie, YouTube może przypisać Twoją wizytę na stronie do tego konta. W związku z interakcją z tą wtyczką takie informacje są przesyłane bezpośrednio do YouTube i tam przechowywane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=en

2. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z wtyczki YouTube służy zwiększeniu łatwości obsługi i atrakcyjności naszej strony internetowej.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, np. do celów podatkowych i księgowych.

5. Korzystanie z przysługujących praw

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Google, zapobiegając przechowywaniu plików cookie stron trzecich na Twoim komputerze, korzystając z funkcji "Nie śledź" w przeglądarce obsługującej tę funkcję, wyłączając wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce bloker skryptów, taki jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

Możesz skorzystać z następującego łącza, aby wyłączyć wykorzystywanie Twoich danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de/?gl=en&hl=en

Więcej informacji na temat możliwości wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych w odniesieniu do Google można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=en