Všeobecné dodací podmínky

Stav: 01.07.2021

PDF Všeobecné dodací podmínky

§ 1 Obecná ustanovení - oblast působnosti

(1) Tyto dodací podmínky se vztahují výhradně na obchodní společnosti, právnické osoby veřejného práva nebo zvláštní fondy veřejného práva ve smyslu čl. 310 odst. 1 BGB (německý občanský zákoník).

(2) Tyto dodací podmínky společnosti Oemeta se vztahují výhradně na uzavírání smluv o dodávkách společnosti Oemeta a jejich plnění s vyloučením jakýchkoli podmínek zákazníka, které jsou v rozporu s jejími dodacími podmínkami nebo se od nich odchylují, pokud společnost Oemeta výslovně nesouhlasí s jejich platností v textové podobě. Dodací podmínky společnosti Oemeta se použijí i v případě, že provádí dodávky bez výhrad s vědomím, že podmínky zákazníka jsou v rozporu s jejími dodacími podmínkami nebo se od nich odchylují.

(3) Tyto dodací podmínky se vztahují i na všechny budoucí transakce společnosti Oemeta se zákazníkem, pokud se jedná o právní úkony související povahy.

§ 2 Nabídka a dokumenty k nabídce

(1) Nabídky společnosti Oemeta se mohou změnit a nejsou závazné. Představují pouze výzvu kupujícímu k podání nabídky. Dodatky, změny nebo vedlejší dohody k těmto žádostem musí být pro účely evidence dohodnuty v textové podobě.

(2) Společnost Oemeta si vyhrazuje vlastnická práva a autorská práva k vyobrazením, výkresům a výpočtům a dalším dokumentům. Nesmí být zpřístupněny třetím stranám.

(3) Objednávky, které představují nabídky podle čl. 145 BGB (německého občanského zákoníku), může společnost Oemeta přijmout do dvou týdnů.

 

§ 3 Popis předmětu dodávky

(1) Vyobrazení, rozměry, hmotnosti a další technické údaje obsažené v nabídkách společnosti Oemeta se mohou lišit v důsledku použitých materiálů, které jsou v oboru obvyklé; možné jsou rovněž tolerance podle DIN. Pokud společnost Oemeta provádí své služby na základě rozměrových údajů zákazníka, odpovídá za správnost rozměrových údajů zákazník.

(2) Odběratel si sám obstará všechna úřední povolení potřebná k užívání předmětu koupě. Náklady na příslušná schvalovací a kontrolní řízení nese Kupující.

§4 Ceny - platební podmínky

(1) Není-li dohodnuto jinak, platí ceny společnosti Oemeta "ze závodu" plus - případně - daň z přidané hodnoty. Pokud jsou sjednané ceny založeny na ceníkových cenách společnosti Oemeta a dodávka se má uskutečnit až po více než čtyřech měsících od uzavření smlouvy, platí naše ceníkové ceny platné v době dodávky (v každém případě snížené o dohodnuté procento nebo pevnou slevu).

(2) Odečtení slevy vyžaduje zvláštní dohodu v textové podobě.

(3) Není-li uvedeno jinak, je kupní cena splatná ihned na základě faktury bez odpočtu. V případě prodlení kupujícího s úhradou je společnost Oemeta oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou (aktuální základní sazba je zveřejňována 2x ročně německou Bundesbankou). V případě, že společnost Oemeta prokáže, že utrpěla v důsledku prodlení vznikla větší škoda, je oprávněna tuto škodu uplatnit.

(4) V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením pohledávky, má společnost Oemeta rovněž nárok na zaplacení paušální částky ve výši 40,- EUR. To platí i v případě, že nárok na platbu je zálohovou platbou nebo jinou splátkou. Paušální částka se započte na případnou dlužnou náhradu škody v rozsahu, v jakém škoda vznikla v důsledku nákladů na soudní řízení.

(5) Kupující je oprávněn k započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny, jsou nesporné nebo byly společností Oemeta uznány. Právo na zádržné lze uplatnit pouze v případě, že se protinárok zakládá na stejném právním vztahu.

§ 5 Přeprava/převod rizika

(1) Není-li dohodnuto jinak, dodávka se sjednává "ze závodu" (podle Incoterms ICC2020).

(2) Je-li sjednáno odeslání předmětu prodeje, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení předmětu prodeje na kupujícího okamžikem předání přepravci - bez ohledu na to, kdo nese přepravní náklady.

§ 6 Dodací lhůty a termíny

(1) Počátek běhu dodací lhůty stanovené společností Oemeta je podmíněn včasným a řádným informováním kupujícího o všech technických otázkách.

(2) Společnost Oemeta má přiměřenou lhůtu k provedení dodávky. Dodací lhůty se pro účely evidence sjednávají v písemné textové podobě.

(3) Pokud je Oemeta v prodlení s dodávkou z důvodů, za které odpovídá, odpovídá za škodu v souladu s čl. 9 těchto Všeobecných dodacích podmínek. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s právními předpisy. Dodací povinnost a povinnost plnění ze strany společnosti Oemeta je podmíněna řádným a včasným vlastním dodáním, ledaže nesprávné nebo opožděné vlastní dodání zavinila společnost Oemeta. Nedostatek zavinění musí Oemeta prokázat. I závazné dodací lhůty se v případech vyšší moci, zejména v případě nedostatku materiálu nebo dopravních prostředků, průmyslových sporů, války, občanských nepokojů, úředních nebo zákonných opatření (např. omezení vývozu) a jiných nepředvídatelných a závažných událostí (bez ohledu na to, zda se tyto události vyšší moci týkají společnosti Oemeta nebo jejích dodavatelů či subdodavatelů) přiměřeně prodlužují o dobu trvání závady a přiměřenou dobu plnění. Společnost Oemeta je povinna o události v přiměřeném rozsahu neprodleně informovat kupujícího. Trvá-li překážka déle než čtyři týdny, jsou obě smluvní strany oprávněny odstoupit od Smlouvy ohledně dosud nesplněné části. Je-li přerušení plnění povinnosti dodat zboží pro Kupujícího nepřiměřené, je oprávněn od Smlouvy odstoupit i dříve po uplynutí jím stanovené přiměřené lhůty. Lhůtu není nutné stanovit v případech uvedených v právních předpisech (zejména v čl. 323 odst. 2 a 4, čl. 324, čl. 326 odst. 5 BGB (německý občanský zákoník), čl. 376 HGB (německý obchodní zákoník). Pokud byla poskytnuta dílčí služba, může kupující odstoupit od celé smlouvy pouze tehdy, pokud nemá o dílčí službu zájem.

(4) Splnění dodacích povinností společnosti Oemeta je podmíněno včasným a řádným splněním povinností kupujícího.

(5) Pokud je kupující v prodlení s převzetím nebo zaviněně poruší jiné povinnosti součinnosti, je společnost Oemeta oprávněna požadovat náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikla, včetně případných dalších nákladů. Další nároky jsou výslovně vyhrazeny. Při splnění výše uvedených podmínek přechází nebezpečí nahodilé ztráty nebo nahodilého zhoršení předmětu prodeje na kupujícího nejpozději v okamžiku, kdy je kupující v prodlení s převzetím a/nebo v prodlení dlužníka.

§ 7 Objednávky na výzvu

Objednávky na zavolání musí být vyžádány do 6 měsíců, jinak má společnost Oemeta právo požadovat buď převzetí hotového zboží, nebo náhradu škody za nesplnění. V případě nároku na náhradu škody je společnost Oemeta oprávněna požadovat 20 % z částky objednávky bez zvláštního prokazování škody, přičemž si vyhrazuje právo uplatnit nárok nad tuto částku za případnou vzniklou škodu, kterou musí společnost Oemeta prokázat.

 

§ 8 Záruka za vady a promlčení

(1) Pro uplatnění nároků z vad věci nebo jiných nároků kupujícího z vady se vyžaduje, aby kupující řádně splnil svou povinnost provést prohlídku a oznámit vady podle čl. 377 obchodního zákoníku (HGB). V opačném případě se zboží považuje za schválené. Zahájení jednání/vyšetřování ohledně vad reklamovaných kupujícím představuje pouze pokus o smírné řešení. To nelze vykládat jako tiché vzdání se námitky pozdního oznámení vad. V rozsahu, v jakém není nárok vyloučen podle tohoto odstavce 1, platí následující:

2) Pokud se na zakoupené věci vyskytne vada, je společnost Oemeta oprávněna podle svého uvážení vadu odstranit nebo provést náhradní dodávku.

(3) Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění pro následné plnění Uetersen.

(4) Pokud se následné plnění nezdařilo nebo pokud přiměřená lhůta, kterou měl kupující pro následné plnění stanovit, neúspěšně uplynula nebo je v souladu s právními předpisy prominutelná, může kupující od předmětné smlouvy odstoupit nebo cenu předmětného předmětu koupě přiměřeně snížit. Pokud se vada týká pouze části předmětu koupě, může Kupující odstoupit od celé kupní smlouvy pouze tehdy, pokud může oprávněně tvrdit, že nemá zájem na dodání zbývajícího (bezvadného) předmětu koupě předmětné kupní smlouvy. Nároky kupujícího na náhradu škody nebo úhradu marně vynaložených nákladů včetně nároků dle čl. 439 III BGB (německý občanský zákoník) předpokládají naše zavinění a existují pouze v souladu s čl. 9.

(5) Veškeré nároky odvozené od vadnosti předmětu koupě - včetně případných nároků na náhradu škody, jakož i případných konkurenčních, s tím souvisejících nároků na náhradu škody z mimosmluvní odpovědnosti - se předepisují jeden rok po dodání ve smyslu čl. 438 II BGB (německý občanský zákoník).

(6) Zkrácená promlčecí doba podle odstavce 5 se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zaviněného poškození života, těla a zdraví, jiné škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti.

a) Škoda vzniklá v důsledku zaviněného poškození života, těla a zdraví,

b) ostatní škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinnosti.

§ 9 Zřeknutí se odpovědnosti

(1) Odpovědnost společnosti Oemeta za škodu, bez ohledu na právní důvod, zejména za nemožnost, zpoždění, vadné nebo nesprávné dodání, porušení smlouvy a delikt, je omezena v souladu s tímto článkem, pokud se v každém případě jedná o zavinění

a) Společnost Oemeta odpovídá za škodu v souladu s právními předpisy v případě úmyslu a hrubé nedbalosti, absence zaručených vlastností, převzetí záruk a podvodného úmyslu.

b) V případech hrubé nedbalosti ze strany prostých zástupců a nevýkonných zaměstnanců bez porušení podstatné smluvní povinnosti (= povinnost, jejíž splnění především umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržení se zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat) je odpovědnost společnosti Oemeta omezena odchylně od bodu a) na náhradu předvídatelné škody typické pro smlouvu.

c) V případech prosté nedbalosti odpovídá společnost Oemeta pouze za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (= povinnost, jejíž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejíž dodržení se zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné škody typické pro smlouvu;

d) V rámci bodu c) společnost Oemeta neodpovídá za ušlý zisk.

e) Ve všech ostatních ohledech je jakákoli odpovědnost společnosti Oemeta vyloučena.

(2) Pokud je odpovědnost společnosti Oemeta vyloučena nebo omezena co do důvodu nebo výše, vztahuje se toto omezení nebo vyloučení odpovědnosti také na osobní odpovědnost zaměstnanců, právních zástupců a zprostředkovatelů.

(3) Právní předpisy týkající se důkazního břemene zůstávají nedotčeny.

(4) Výše uvedená omezení a omezení odpovědnosti se vztahují i na náhradu marně vynaložených nákladů kupujícího.

(5) Výše uvedená ustanovení nebo omezení odpovědnosti v tomto čl. 9 se nevztahují na povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i za škodu na životě, zdraví nebo zdraví.

(6) Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit společnosti Oemeta vznik škody ve smyslu výše uvedených ustanovení o odpovědnosti nebo nechat společnost Oemeta takovou škodu zaznamenat, aby byla společnost Oemeta co nejdříve informována a mohla případně ještě spolupracovat s kupujícím na zmírnění škody.

(7) Pokud poskytujeme technické informace nebo působíme jako poradce a tyto informace nebo rady nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu služeb, které jsme povinni poskytnout, děje se tak bezplatně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

§ 10 Výhrada vlastnictví a zajištění pohledávky

(1) Společnost Oemeta si ponechává vlastnické právo k předmětu koupě až do vypořádání všech pohledávek, které má vůči zákazníkovi ze smlouvy o dodávce a z jiných obchodních vztahů.

2) Kupující je oprávněn prodat předmět koupě v běžném obchodním styku, pokud včas plní své závazky vyplývající z obchodního vztahu se společností Oemeta. Předmět koupě však nesmí dát do zástavy ani jej převést jako zástavu.

(3) Pokud kupující jedná v rozporu se smlouvou, zejména pokud nezaplatí dlužnou kupní cenu, je společnost Oemeta oprávněna od smlouvy odstoupit v souladu s právními předpisy a/nebo požadovat vrácení předmětu koupě na základě výhrady vlastnictví. Požadavek na navrácení zboží současně nezahrnuje prohlášení o odstoupení od smlouvy; společnost Oemeta je naopak oprávněna požadovat pouze navrácení zakoupené věci a vyhradit si právo odstoupit od smlouvy. Pokud kupující nezaplatí dlužnou cenu, může společnost Oemeta uplatnit tato práva pouze tehdy, pokud nejprve neúspěšně stanovila kupujícímu přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud je stanovení takové lhůty podle právních předpisů prominutelné. Společnost Oemeta je dále oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího.

(4) Kupující tímto postupuje veškeré pohledávky a práva vyplývající z prodeje předmětu koupě na společnost Oemeta jako jistotu. Společnost Oemeta tímto postoupení přijímá. Kupující je oprávněn tyto pohledávky vymáhat i po postoupení. Tím není dotčeno právo společnosti Oemeta vymáhat pohledávky sama. Společnost Oemeta se však zavazuje pohledávku nevymáhat, dokud kupující plní své platební povinnosti, není v prodlení s placením a zejména nebyl podán návrh na zahájení vyrovnávacího nebo insolvenčního řízení nebo nebyly zastaveny platby. V takovém případě však může společnost Oemeta požadovat, aby ji kupující informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.

(5) Kupující je povinen neprodleně informovat společnost Oemeta o případných nucených exekučních opatřeních třetích osob vůči předmětu koupě, vůči pohledávkám postoupeným společnosti Oemeta nebo vůči jiným cenným papírům a předat jí doklady potřebné k zásahu. To platí i pro postižení jakéhokoli jiného druhu.

(6) Pokud hodnota existujících zajištění převyšuje zajištěné pohledávky v součtu o více než 20 %, je Oemeta povinna na žádost kupujícího uvolnit zajištění v tomto rozsahu podle svého uvážení.

§ 11 Příslušnost a místo plnění

(1) Pokud je kupující obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu město Uetersen. Bez ohledu na výše uvedené je společnost Oemeta oprávněna, nikoli však povinna, podat žalobu proti kupujícímu u soudu, který má obecnou příslušnost pro kupujícího.

(2) Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění společnost Uetersen.

(3) Použije se výhradně německé právo. Použití Úmluvy OSN o prodeji zboží je vyloučeno. To platí i pro přeshraniční právní úkony.

§ 12 Textová podoba

Smlouva se uzavírá v písemné textové formě. V době uzavření smlouvy nejsou známy žádné ústní vedlejší dohody. Pokud však nějaké existují, musí být pro účely dokazování neprodleně stanoveny v písemné textové podobě.

© 2021 Oemeta Chemische Werke GmbH