Ochrana dat

Únor 2024 

Oemeta Chemische Werke GmbH

Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Německo

T +49 4122 924 - 0
oe-secure@oemeta.com

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Německo

P + 49 4122 924-0
M oe-secure(at)oemeta.com
www.oemeta.com

 

II. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Určený pověřenec pro ochranu osobních údajů je:

DataCo GmbH
Nymphenburger Straße 86
80636 München
Německo
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. Obecné informace o zpracování dat

1. Scope of processing personal data

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme zásadně pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů pravidelně probíhá pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas není ze skutečných důvodů možný a zpracování údajů je vyžadováno právními předpisy.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)..

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se naší společnosti týká, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. d GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR jako právní základ pro zpracování.

3. Výmaz dat a délka uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel uchovávání. Skladování lze také uskutečnit, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uložení předepsaná zmíněnými normami, pokud není potřeba další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči odpovědné osobě máte následující práva:

1. Právo na poskytování informací

Od odpovědné osoby si můžete vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracovává. Pokud k takovému zpracování dojde, můžete si od odpovědné osoby vyžádat následující informace:

 • Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje;
 • Plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo nejsou-li konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;
 • Existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • Všechny dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
 • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v určitých případech - smysluplné informace o logice, která je součástí, jakož i o rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informaci, zda budou osobní údaje, které se Vás týkají, předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR v souvislosti s převodem.

2. Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu a/nebo doplnění od odpovědné osoby, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést nápravu.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • Pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení použití osobních údajů;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • Pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není zřejmé, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete o tom odpovědnou osobou informováni dříve, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost smazat

Můžete požádat odpovědnou osobu, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud platí některý z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.

Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci vhodná opatření, včetně technických, aby zajistila, aby osoba odpovědná za zpracování údajů informovala zpracovatele osobních údajů o tom, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Neexistuje právo na výmaz, pokud je zpracování nezbytné

 • Uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • Ke splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, nebo k provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. hai a čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zákon uvedený v části a) pravděpodobně nepovede k dosažení cílů tohoto zpracování nebo ji vážně naruší,
 • Uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky.

5. Právo na informace

Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud : se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce druhému správci, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být narušeny svobody a práva jiných lidí.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno e nebo f GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Odpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – máte možnost uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo své prohlášení o ochraně údajů o souhlasu kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká.

To neplatí:

 • Pokud je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 • Je povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, ​​a takové právo obsahuje vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů,
 • Probíhá s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo b GDPR a nebyla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod.

Pokud jde o případy uvedené v 1 a 3, odpovědná osoba přijímá vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i vašich oprávněných zájmů, včetně práva na pomoc ze strany odpovědné osoby, vyjádřit vlastní názor a zpochybnit rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místě vašeho zaměstnání nebo místě údajného porušení, pokud jste názoru, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku v souladu s čl. 78 GDPR.

V. Dodržování / Lidská práva / Dodavatelský řetězec

Náš proces dodržování předpisů nabízí příležitost hlásit tipy, stížnosti a obavy důvěrně a anonymně. Hlášení lze zasílat poštou, e-mailem nebo telefonicky. Tyto kanály jsou otevřené všem zaměstnancům společnosti Oemeta a třetím stranám a nabízejí každému příležitost nahlásit rizika a porušování lidských práv nebo environmentálních rizik a porušování činností společnosti Oemeta nebo hodnotového řetězce.

Právní zástupce Oemeta
Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
D-25436 Uetersen

E-Mail: notice[at]oemeta.com

Tel: +49 4122 924 0  

K dispozici jsou vám také externí ohlašovny, k nimž patří nejprve externí ohlašovna na spolkové úrovni Německa, která je zřízena při Spolkovém úřadu pro spravedlnost. Každá spolková země si navíc může zřídit externí ohlašovnu. Lze tam přijímat hlášení, která se týkají úřadů příslušné spolkové země. Plánuje se také, že při Spolkovém úřadu pro finanční dohled bude zřízena specializovaná ohlašovna. Ten je například odpovědný za hlášení porušení zákona o dohledu nad finančními službami. Spolkový kartelový úřad je odpovědným externím zpravodajským úřadem pro hlášení informací o porušování předpisů Evropské unie o hospodářské soutěži.

 

VI. Poskytování webových stránek a vytváření log souborů

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Shromažďují se následující údaje:

 • Informace o typu a použité verzi prohlížeče
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • Datum a čas přístupu

Tato data jsou uložena v souborech protokolu našeho systému. To nemá vliv na IP adresy uživatele nebo jiná data, která umožňují přiřazení dat uživateli. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Účel zpracování dat

Údaje jsou ukládány do log souborů pro zajištění funkčnosti webu. Údaje nám také slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Údaje nebudou v této souvislosti vyhodnocovány pro marketingové účely.

Mezi tyto účely patří také náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jsou data shromažďována za účelem poskytování webové stránky, je tomu tak, když příslušná relace skončila.

5. Možnost námitky a odstranění

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek naprosto nezbytné. Uživatel tedy nemá možnost vznést námitky.

 

VII. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném přístupu na web.

Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby bylo možné identifikovat přistupující prohlížeč i po změně stránky.

Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při prohlížení.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 • Frekvence zobrazení stránek
 • Údaje shromážděné službou Google Analytics
 • Informace o souhlasu/odmítnutí nastavení cookies

Takto získaná uživatelská data jsou pseudonymizována pomocí technických opatření. Údaje tedy již není možné přiřadit přistupujícímu uživateli. Údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji uživatelů.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o použití cookies pro účely analýzy a získává se jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti se také odkazuje na toto prohlášení o ochraně údajů.

2. Účel zpracování dat

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

Google Analytics / Google AdWords

Údaje o uživatelích shromážděné prostřednictvím technicky nezbytných souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek, jejich použitelnosti a obsahu. Prostřednictvím analytických souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky používány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

4. Doba uložení, možnost námitky a odstranění

Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a uživatelem přenášeny na naše stránky. Jako uživatel tedy máte také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné plně využívat všechny funkce webových stránek.

Pokud používáte prohlížeč Safari verze 12.1 nebo novější, soubory cookie se po sedmi dnech automaticky vymažou. To platí také pro opt-out cookies, které jsou nastaveny tak, aby zabránily sledování.

VIII. Emailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování dat

Můžete nás kontaktovat na našich webových stránkách pomocí uvedené e-mailové adresy: info[at]oemeta.com. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané v e-mailu.

2. Účel zpracování dat

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, představuje to také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je článek 6 (1) (f) GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů zasílaných e-mailem se jedná o případ, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor končí, když je z okolností vidět, že se daná věc konečně vyjasnila.

5. Možnost námitky a odstranění

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem na adrese datenschutz (zavináč) oemeta.com, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

V tomto případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu kontaktování vás.

 

IX. Kontaktní formulář

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našem webu je kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupního formuláře nám budou přenesena a uložena.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uložena následující data:

 • Emailová adresa
 • Příjmení
 • Jméno
 • Adresa
 • Telefonní/mobilní číslo
 • Datum a čas kontaktu
 • Obsah zprávy

V rámci procesu odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním údajů a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Údaje slouží výhradně ke zpracování konverzace.

2. Účel zpracování dat

Zpracování osobních údajů ze vstupního formuláře slouží výhradně ke zpracování kontaktu.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů, pokud uživatel udělil souhlas, je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno A GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno F GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno B GDPR.

4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů z kontaktního formuláře je tomu tak, když příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor končí, když je z okolností vidět, že se daná věc konečně vyjasnila.

5. Možnost námitky a odstranění

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem na adrese datenschutz[at]oemeta.com, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nemůže konverzace pokračovat.

V tomto případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu kontaktování vás.

X. Přihláška přes formulář

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách je formulář žádosti, který lze použít pro elektronické žádosti. Pokud žadatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky nám budou předána a uložena. Tyto údaje jsou:

 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Platová očekávání
 • Životopis
 • Osvědčení
 • Fotografie
 • Název pozice,
 • Dostupnost
 • Průvodní dopis

Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů bude získán v rámci procesu odesílání a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Po odeslání přihlášky od nás obdržíte potvrzení o obdržení přihlášek e-mailem.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Údaje budou použity pouze pro zpracování Vaší žádosti.

2. Účel zpracování dat

Osobní údaje z přihlášky zpracováváme výhradně za účelem vyřízení Vaší přihlášky.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zamezení zneužití formuláře žádosti a k ​​zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

3. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování Vašich údajů je uzavření smlouvy, ke kterému dochází na žádost subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b Alt. 1 GDPR a § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.

4. Doba uložení

Po dokončení procesu žádosti budou údaje uloženy po dobu až šesti měsíců. Vaše údaje budou vymazány nejpozději po šesti měsících. V případě zákonné povinnosti budou údaje uchovávány v rámci platných předpisů.

5. Možnost námitky a odstranění

Zájemce má možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem na adrese datenschutz[at]oemeta.com, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě již nelze na žádost přihlížet.

V tomto případě budou vymazány všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu elektronické přihlášky.

XI. Přítomnost společnosti na YouTube

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Na webových stránkách naší společnosti poskytujeme informace a nabízíme uživatelům YouTube možnost komunikace. Pokud na webových stránkách naší společnosti YouTube provedete nějakou akci (např. komentáře, příspěvky, lajky atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. skutečné jméno nebo fotografii Vašeho uživatelského profilu). Protože však obecně nebo z velké části nemáme žádný vliv na zpracování Vašich osobních údajů ze strany YouTube, nemůžeme poskytnout žádné závazné informace o účelu a rozsahu zpracování vašich údajů.

Přítomnost naší společnosti na sociálních sítích slouží ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky. Přítomnost společnosti využíváme zejména ke zvyšování povědomí, poskytování informací a zlepšování naší image.

Publikace o přítomnosti společnosti mohou obsahovat následující obsah:

 • Informace o produktech
 • Informace o službách
 • Reklamní

Každý uživatel může volně zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím vlastních aktivit.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů společností YouTube a odpovídající možnosti námitky naleznete zde:

YouTube: https://policies.google.com/privacy

XII. Prezentace společnosti na Xing a LinkedIn

1. Rozsah zpracování dat

Prezentujeme se v následujících profesních sítích:

LinkedIn: LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

XING: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Na našich stránkách poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost komunikovat.

Web společnosti slouží pro zájemce o práci v naší společnosti, informace/PR a aktivní získávání zdrojů.

Nemáme žádné informace o zpracování Vašich osobních údajů společnostmi, které jsou společně odpovědné za vzhled společnosti. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Pokud na webových stránkách naší společnosti provedete nějakou akci (např. komentáře, příspěvky, lajky atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. skutečné jméno nebo fotografii Vašeho uživatelského profilu).

Součástí podmínek používání LinkedIn jsou tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů (čl. 46 odst. 2 věta 1 písm. c GDPR). Ty mají být klasifikovány jako vhodná záruka na ochranu předávání a zpracování osobních údajů mimo EU.

2. Účel zpracování dat

Právním základem pro zpracování vašich údajů v souvislosti s používáním webových stránek naší společnosti je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR.

3. Účel zpracování dat

Naše firemní přítomnost nám slouží k informování uživatelů o našich službách. Každý uživatel může volně zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

4. Doba uložení

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejněné prostřednictvím našich firemních webových stránek uchováváme, dokud svůj souhlas neodvoláte. Kromě toho dodržujeme zákonem stanovené doby uchovávání.

5. Možnost námitky a odstranění

Proti zpracování Vašich osobních údajů, které shromažďujeme v rámci Vašeho používání našich firemních webových stránek, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva subjektu údajů, jak je uvedeno v bodě IV. tohoto prohlášení o ochraně údajů. Za tímto účelem nám zašlete neformální e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Další informace o možnostech námitky a odstranění naleznete zde:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Hosting

Webová stránka je hostována na serverech námi pověřeným poskytovatelem služeb.

Náš poskytovatel služeb je:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG

Servery automaticky shromažďují a ukládají informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které Váš prohlížeč automaticky odesílá, když navštívíte webovou stránku. Uložené informace jsou:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazující stránky
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Datum a čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Umístění webového serveru je geograficky v Německu.

XIIII. Použité pluginy

Pluginy používáme pro různé účely. Použité pluginy jsou uvedeny níže:

Použití Google Analytics:

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google Analytics od společnosti Google Irsko Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko (dále jen Google). Google Analytics mimo jiné zkoumá původ návštěvníků, jak dlouho stráví na jednotlivých stránkách a využití vyhledávačů, umožňuje tak lepší sledování úspěšnosti reklamních kampaní. Google umístí do vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a vyhodnocovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména jaké stránky byly navštíveny a na které prvky klikl), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazované reklamě (zejména jaké reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel klikl) a dále údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů). Informace generované souborem cookie o Vašem používání internetu se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Součástí podmínek používání Google Analytics jako reklamního produktu Google jsou tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů (čl. 46 odst. 2 věta 1 písm. c GDPR). Ty mají být klasifikovány jako vhodná záruka na ochranu předávání a zpracování osobních údajů mimo EU.

Pokud je však aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Jménem provozovatele webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání internetu, k sestavování zpráv o online aktivitách a k ​​poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce naší internetové prezentace.

Další informace o tom, jak Google zpracovává údaje, naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy 

2. Účel zpracování dat

Účelem zpracování osobních údajů je konkrétní oslovení cílové skupiny, která již projevila prvotní zájem návštěvou stránek.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo jak to vyžaduje zákon. Reklamní údaje v protokolech serveru jsou anonymizovány tím, že společnost Google po 9 nebo 18 měsících smaže části IP adresy a informace o souborech cookie.

5. Možnost odvolání a odstranění

Máte právo své prohlášení o ochraně údajů o souhlasu kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit zabráněním ukládání souborů cookie třetích stran na vašem počítači, použitím funkce „Do Not Track“ podpůrného prohlížeče nebo deaktivací spouštění kódu skriptu ve Vašem prohlížeči popř. nainstalujte si do prohlížeče blokátor skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com).

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie souvisejících s Vaším používáním internetu (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Používání Vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu:

https://adssettings.google.de 

Další informace o možnostech námitky a odstranění proti společnosti Google naleznete na adrese:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

 

Používání Google AdWords

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google AdWords od společnosti Google Irsko Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko (dále jen Google). Tuto službu využíváme k umístění reklamy. Google umístí do Vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a vyhodnocovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména jaké stránky byly navštíveny a na které prvky klikl), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazované reklamě (zejména jaké reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel klikl) a dále údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Součástí podmínek používání Google Adwords jako reklamního produktu Google jsou tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů (čl. 46 odst. 2 odst. 1 písm. c GDPR). Ty mají být klasifikovány jako vhodná záruka na ochranu předávání a zpracování osobních údajů mimo EU.

Další informace o tom, jak Google zpracovává údaje, naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy 

2. Účel zpracování dat

Známe pouze celkový počet uživatelů, kteří odpověděli na naši reklamu. Nebudou sdíleny žádné informace, které by nám umožnily Vás identifikovat. Nepoužívá se pro účely sledování.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo podle požadavků zákona, například pro daňové a účetní účely.

5. Možnost odvolání a odstranění

Máte právo své prohlášení o ochraně údajů o souhlasu kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit zabráněním ukládání souborů cookie třetích stran na vašem počítači, použitím funkce „Do Not Track“ podpůrného prohlížeče nebo deaktivací spouštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči popř. nainstalujte si do prohlížeče blokátor skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu:

https://adssettings.google.de 

Další informace o možnostech námitky a odstranění proti společnosti Google naleznete na adrese:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

 

Použití Google Tag Manaer

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Union Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Google Tag Manager lze použít ke správě a seskupování značek od Googlu a služeb třetích stran a jejich vkládání do internetových stránek. Tagy jsou malé kódové prvky na internetových stránkách, které se používají mimo jiné k měření počtu návštěvníků a jejich chování, k zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k použití remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci online prostředí. Když uživatel navštíví online prostředí, aktuální konfigurace tagu se odešle do prohlížeče uživatele. Obsahuje pokyny, které tagy by se měly spouštět. Google Tag Manager spouští další tagy, které zase mohou shromažďovat data. Informace o tom naleznete v částech o používání odpovídajících služeb v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup. Další informace o Google Tag Manager naleznete na adrese https://support.google.com/tagmanager a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

2. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování a přehledná správa a efektivní integrace služeb třetích stran.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. GDPR.

4. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo podle požadavků zákona. Reklamní údaje v protokolech serveru jsou anonymizovány tím, že společnost Google po 9 nebo 18 měsících smaže části IP adresy a informace o souborech cookie.

5. Uplatňování svých práv

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran na vašem počítači, použijete funkci „Do Not Track“ podpůrného prohlížeče, deaktivujete spouštění kódu skriptu ve vašem prohlížeči nebo nainstalujete blokování skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com) ve vašem prohlížeči.
Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním internetu (včetně vaší IP adresy) pro Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Pro deaktivaci používání vašich osobních údajů společností Google můžete použít následující odkaz:
https://adssettings.google.de/?gl=en&hl=en
Další informace o možnostech námitek a odstranění týkajících se společnosti Google naleznete na:
https://policies.google.com/privacy?gl=en&hl=en

 

Použití YouTube

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme plugin YouTube provozovaný společností Google, YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA a jejím zástupcem v Union Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google ). K vkládání videí z YouTube do našich internetových stránek používáme plugin YouTube. Když navštívíte naši internetové stránky, váš prohlížeč naváže spojení se servery YouTube. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména jaké stránky byly navštíveny a na které odkazy klikli), dále informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém).

Na obsah zásuvného plug-inu nemáme žádný vliv. Pokud jste během své návštěvy přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube k tomuto účtu přiřadit vaši návštěvu. Interakcí s tímto plug-inem se tyto odpovídající informace přenášejí přímo na YouTube a tam se ukládají.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy?gl=cs&hl=cs

2. Účel zpracování údajů

Použití YouTube plug-in slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti a přitažlivosti naší internetové prezentace.

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. GDPR.

4. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo jak to vyžaduje zákon, např. pro daňové a účetní účely.

5. Uplatňování svých práv

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran na vašem počítači, použijete funkci „Do Not Track“ podpůrného prohlížeče, deaktivujete spouštění kódu skriptu ve Vašem prohlížeči nebo nainstalujete blokování skriptů, jako je NoScript (https://noscript.net/) nebo Ghostery (https://www.ghostery.com) ve vašem prohlížeči.

Pro deaktivaci používání Vašich osobních údajů společností Google můžete použít následující odkaz: https://adssettings.google.de/?gl=cs&hl=cs

Další informace o možnostech námitek a odstranění týkajících se společnosti Google naleznete na: https://policies.google.com/privacy?gl=cs&hl=cs