Otisk

Odpovědnost za obsah:

Oemeta Chemische Werke GmbH
Ossenpadd 54
25436 Uetersen
Německo

T +49 4122 - 924 - 0
F +49 4122 - 924 - 150
E info@oemeta.com

Výkonní ředitelé: Thomas Vester, Stefan Joksch, Thomas Wessels
Registrace: Amtsgericht Pinneberg HRB 225 EL
Identifikační číslo pro DPH: DE 134 800 637

Odpovědný za redakční článek v souladu s čl. 18 (2) MStV [Německá dohoda o mezistátním vysílání]
Agnes Waterstrat/Head of Marketing and Sales nationally

VYHLÁŠKA

1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Obsah těchto webových stránek byl připraven s maximální možnou péčí. Společnost Oemeta však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Používání obsahu webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora, nikoliv vždy názor společnosti Oemeta.

DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost Oemeta se bude snažit poskytovat služby co nejnepřetržitěji. Výpadky však ani při vynaložení veškeré péče nelze vyloučit. Společnost Oemeta si vyhrazuje právo kdykoli službu změnit nebo přerušit.

EXTERNÍ ODKAZY

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Za tyto webové stránky odpovídají jejich provozovatelé. Při prvním vytvoření externích odkazů společnost Oemeta zkontrolovala, zda externí obsah neporušuje právní předpisy. V té době nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Společnost Oemeta nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Zařazení externích odkazů neznamená, že společnost Oemeta přijímá obsah, který se za odkazem nebo odkazem skrývá, za svůj. Od společnosti Oemeta nelze rozumně očekávat, že bude tyto externí odkazy neustále sledovat, aniž by se objevily konkrétní náznaky porušení právních předpisů. Takové externí odkazy však budou při zjištění porušení právních předpisů neprodleně odstraněny.

ŽÁDNÝ SMLUVNÍ VZTAH

Používání webových stránek společnosti Oemeta nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a společností Oemeta. V tomto ohledu nevznikají vůči společnosti Oemeta žádné smluvní ani kvazismluvní nároky.

2. AUTORSKÁ PRÁVA A VEDLEJŠÍ AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a vedlejším autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a vedlejšími autorskými právy, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Oemeta nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravu, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněná reprodukce nebo přenos jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povolena a je trestná. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Odkazy na webové stránky společnosti Oemetas jsou kdykoli vítány a nevyžadují náš souhlas. Zobrazování těchto webových stránek v externích rámech je povoleno pouze s naším souhlasem.

3. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY