Reklasyfikacja oleju mineralnego w UE

Niektóre produkty naftowe mogą powodować poważne problemy zdrowotne po przypadkowym spożyciu. Nawet najmniejsze ilości mogą dostać się do dróg oddechowych i płuc z powodu swojej małej lepkości (płynności). Tam powodują chemicznie wywołane zapalenie płuc, nazywane zachłystowym zapaleniem płuc.

Dla celów klasyfikacji takich olejów mineralnych (według Rozporządzenia1 CLP dla wszystkich węglowodorów), limit lepkości wynosił 7 mm2/s do 1 grudnia 2010. Oleje mineralne lub preparaty olejów mineralnych były wtedy klasyfikowane oznaczeniem stopnia ryzyka R65 „Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia”. Jednak limit lepkości 7 mm2/s został zwiększony do 20,5 mm2/s na podstawie Rozporządzenia CLP, w wyniku czego więcej produktów musi być sklasyfikowanych.

Nowy limit lepkości obowiązuje od wejścia w życie Rozporządzenia CLP. Tak więc, od 1 grudnia 2010, substancje muszą być sklasyfikowane i oznaczone zgodnie z tabelą 1, mieszaniny z dniem 1 czerwca 2015.

Jeżeli mieszanina zawiera ≥ 10% oleju mineralnego, sklasyfikowanego w kategorii 1, i jeżeli lepkość kinematyczna tej mieszaniny, zmierzona przy 40°C, wynosi ≥ 20,5 mm2/s, mieszanina ta ma być również odpowiednio sklasyfikowana.

1ROZPORZĄDZENIE (EC) Nr 1272/2008 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EEC i 1999/45/EC oraz zmieniające Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006; CZĘŚĆ 3 zagrożenia dla zdrowia

  • 3.10.2 Kryteria klasyfikacji dla substancji
  • 3.10.3 Kryteria klasyfikacji dla mieszanin

2GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. GHS to globalne rozporządzenie, które jest realizowane w UE poprzez rozporządzenie CLP.