Reklasyfikacja Formaldehydu w UE

Komitet Oceny Ryzyka (RAC)1 zdecydował dnia 7 grudnia 2012 roku aby sklasyfikować formaldehyd jako substancję rakotwórczą CMR2 kategorii 1B oraz mutagenną kategorii 2. Kategoria 1B oznacza, że istnieją wystarczające dowody na właściwości CMR, które mogłyby zostać wykryte u zwierząt, ale działanie rakotwórcze u ludzi jest tylko podejrzewane. Klasyfikacja ta może być wprowadzona w UE do 1 stycznia 2016 poprzez rozporządzenie zmieniające ((EU) Nr 2015/491) zgodnie z szóstym ATP3 rozporządzenia CLP4.

Przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości inne kraje/narody postąpią podobnie i prawdopodobnie przyjmą tę klasyfikację. To założenie obejmuje w szczególności Kanadę i Stany Zjednoczone, gdzie klasyfikacja i potencjalny zakaz używania substancji uwalniających formaldehyd w płynach do obróbki metali były już omawiane na przestrzeni ostatnich lat.

Właściwość CMR            Klasyfikacja substancjiKlasyfikacja mieszaniny
mutagennośćmuta. 2; H341stęż. ≥ 1%
muta. 2; H341*
rakotwórczośćrakotw. 1B; H350stęż. ≥ 0,1%
rakotw. 1B; H350*

*H341: Może powodować wady genetyczne. H350: Może powodować raka.

Formaldehyd w mieszalnych z wodą płynach do obróbki metali

  • Do czasu wprowadzenia szóstego ATP decyzja RAC nie ma wpływu na użycie substancji magazynujących formaldehyd (FAD) w chłodzących środkach smarnych, a wszystkie istniejące narodowe limity dla formaldehydu pozostają w mocy.
  • Nawet po wprowadzeniu szóstego ATP, oznakowanie substancji magazynujących formaldehyd nie zmieni się, dopóki stężenie wolnego formaldehydu będzie niższe niż 1000 ppm (0,1%).
  • Mieszalne z wodą substancje magazynujące formaldehyd zostawiają ślady wolnego formaldehydu (= substancja rakotwórcza; 1B). Przy wejściu reklasyfikacji w życie będzie konieczne przeprowadzenie oceny ryzyka. Nowe, zharmonizowane w całej Europie, limity ekspozycji zawodowej będą określone w ramach oceny REACH formaldehydu. (Oczekuje się, że zastąpią one limity DNEL Światowej Organizacji Zdrowia na poziomie 0,4 ppm = 0,48 mg/m3 powietrza.)

1RAC: Na podstawie Rozporządzenia CLP, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) klasyfikuje substancje według ich potencjalnego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska na różne kategorie. Wnioski są składane w ECHA przez Państwa Członkowskie. W imieniu ECHA, Komitet Oceny Ryzyka (RAC) dokonuje naukowej oceny właściwości oraz ich klasyfikacji. Następnie oficjalna opinia RAC jest przedstawiana Komisji Europejskiej, która decyduje o ważności kwalifikacji.

2CMR: rakotwórcze, mutagenne, działające szkodliwie na rozrodczość

3ATP: Dostosowanie do Postępu Technicznego

4CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie Substancji Chemicznych i Mieszanin (1272/2008/EC)