Instrukcje dotyczące stosowania chłodziw

OZNAKOWANIE

 • Producenci chłodziw nie mają obowiązku znakowania chłodziw, niemniej jednak nawet gdy beczki i inne pojemniki są oznakowane,  należy zapoznać się z instrukcja ich stosowania.
 • Dostawca jest zmuszony zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z obsługi chłodziw i przekazać zasady bezpieczeństwa użytkownikowi chłodziwa.

SKŁADOWANIE

 • Chłodziwa muszą być przechowywane w taki sposób, aby ewentualne wycieki nie mogły dotrzeć do wód gruntowych.
 • Wyciekający koncentrat może być wchłaniany przez zastosowanie adsorbentów olejowych, a następnie zutylizowany.
 • Należy unikać ekstremalnych temperatur (optymalny zakres temperatur to 12 - 30 [°C])
 • Zarządzanie gospodarką magazynową musi zapewnić, aby czas przechowywania koncentratu chłodziwa nie przekroczył 12 miesięcy (dla niektórych chłodziw 6 miesięcy), jeśli to możliwe.

OBSŁUGA

 • Mając styczność z koncentratem,  konieczne jest zakładanie rękawic i okularów ochronnych.
 • W przypadku kontaktu koncentratu ze skórą, należy natychmiast przemyć podrażnione miejsce dużą ilością wody.
 • Nie wolno przytrzymywać chłodziwa w kontakcie z żywnością.
 • Dostawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi chłodziwa i jego kartę charakterystyki.

MIESZANIE

 • Zawsze należy wlewać olej do wody, nigdy odwrotnie!
 • Powinno się wlewać koncentrat do wody powoli, cienkim strumieniem, jednocześnie mieszając. Najlepiej jest korzystać z urządzenia mieszającego.
 • Optymalnie woda i koncentrat powinny mieć taką samą temperaturę.
 • Jakość wody powinna być sprawdzana przez dostawcę chłodziwa.

KONTROLA

Regularne sprawdzanie używanej emulsji i zapisywanie wyniki pomiarów w celu:

 • Zapobiegania przestojom
 • Zapobiegania nieprzyjemnym zapachom
 • Zwiększania żywotności zbiornika ściekowego
 • Obniżenia kosztów koncentratu
 • Zmniejszenia kosztów utylizacji.

Zwróć uwagę:
Chłodziwo jest ważnym i cennym narzędziem w procesach obróbczych. Powinno być stosowane w każdym czasie i tak długo jak to możliwe.


Konieczne jest monitorowanie następujących parametrów:

 • Wygląd
 • Zapach
 • Wartość pH
 • Stężenie (za pomocą refraktometru)
 • Twardość wody
 • Zawartość azotynów

Aby otrzymać opis procedur oraz wyniki referencyjne, należy skontaktować się z dostawcą chłodziwa.

OCHRONA MECHNICZNA

Substancje obce prowadzą do fizycznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia używanej emulsji. Dlatego powinno się ich unikać lub regularnie usuwać w sposób mechaniczny.

Olej obcy (hydrauliczny/olej z prowadnic)

 • Usuwanie za pomocą:
 • Skimmera
 • Wirówki
 • Separatorów

Cząstki stałe (ścieranie metali)
Usuwane za pomocą:

 • Jednostek filtracyjnych
 • Separatorów magnetycznych

Zwróć uwagę:
Odpady nie należą do emulsji!

OCHRONA CHEMICZNA

W warunkach odpowiedniej konserwacji, stałego, odpowiedniego stężenie i ochrony mechanicznej, na ogół nie jest konieczne dodawanie żadnych dodatków. Ogólnie, możliwe jest zwiększenie wydajności emulsji lub wpływ na jej właściwości dzięki zastosowaniu dodatków.
Wśród dodatków są m.in.:

 • Środki powierzchniowoczynne
 • Środki zapobiegające tworzeniu żelu
 • Środki antypienne
 • Środki antykorozyjne
 • Biocydy

Nowoczesne chłodziwa nie zawierają biocydów w swoim składzie.
Produkty biobójcze należy stosować tylko docelowo i tylko gdy ich zastosowanie jest konieczne.
Twój dostawca chłodziwa chętnie doradzi, powie w jakich przypadkach stosowanie dodatków jest pomocne i skuteczne oraz jak ich używać.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Konieczne jest postępownie zgodnie z instrukcjami danego działu/sekcji zakładu produkcyjnego, inżynierów bezpieczeństwa, lekarzy pracy  i osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.
Należy stosować się do następujących instrukcji:

 • Nie wolno wrzucać odpadków, takich jak żywność, papierosy lub inne odpady do emulsji.
 • Charakterystyczne zapachy chłodziwa muszą być kompatybilne i tolerowalne dla ludzi. Jakkolwiek należy unikać intensywnego kontaktu z mgłą emulsyjną.
 • Kontakt skóry z chłodziwem powinien być zredukowany do technicznie wykonywalnego minimum. Nie wolno używać emulsji do mycia rąk.
 • Odzież nasączona emulsją (kontakt ze skórą) musi być natychmiast zmieniona i wyczyszczona przed ponownym założeniem.
 • Używane do czyszczenia części maszyn i obrabianych narzędzi ściereczki i chusteczki nie mogą być używane do mycia rąk i ramion. Preferowane powinny być ręczniki papierowe. Nie należy wkładać nasączonych emulsją ściereczek do kieszeni spodni czy kurtki.
 • Przed rozpoczęciem pracy z chłodziwem należy stosować środki ochrony skóry dłoni i przedramion. Czynność ta musi być powtarzana za każdym razem po umyciu rąk. Przed przerwami i po pracy należy myć ręce i przedramiona za pomocą ciepłej wody i łagodnych, nieszorujących środków czyszczących.
 • Po zakończeniu pracy należy stosować krem ochronny do regeneracji skóry.
 • Jeśli to możliwe, nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy.

PRZYGOTOWANIE I UTYLIZACJA

Jeśli właściwości emulsji chłodzącej nie są już wystarczające, w celu zapewnienia właściwego stosowania lub jeśli mogą być zapewnione z dużym wysiłkiem, zaleca się zastąpienie emulsji inną. Zmniejszenie odpadów powstałych z emulsji może znacznie obniżyć koszty.

Dzięki fizycznemu oddzieleniu wody od emulsji (przy zastosowaniu ultrafiltracji) zmniejszenie odpadów zawierających olej jest możliwe w około 90%. Dalsza utylizacja podlega regulacjom prawnym. Dostawcy chłodziw chętnie udzielają rad na ten temat.