Rozporządzenie CLP stanie się obowiązkowe 1 czerwca 2015

Zmiany w oznakowaniu i wpływ na użytkowników chłodziw

Obowiązujące od 1 czerwca 2015 Europejskie Rozporządzenie (KE) Nr 1272/2008 stanie się obowiązkowe jako nowa dyrektywa obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami. Jest ono znane w formie skrótu CLP, co oznacza klasyfikację, oznakowanie i pakowanie. Rozporządzenie to definiuje jak zagrożenia powodowane przez substancje i mieszaniny są określane, w celu oznakowania i opakowania ich w sposób odpowiedni do ich potencjalnego zagrożenia.

Rozporządzenie CLP przyjmuje stosowany na całym świecie GHS (System Globalnie Zharmonizowany) na poziomie Unii Europejskiej. Znosi ono poprzednią Dyrektywę o Niebezpiecznych Preparatach 1999/45/EC, która pozostawała ważna do 31 maja 2015. Już 1 grudnia 2012 Rozporządzenie CLP wiążąco zastąpiło Dyrektywę 67/548/EEC.

Najważniejszą zmianą jest to, że w większości przypadków kryteria klasyfikacji nowego rozporządzenia stały się dużo bardziej rygorystyczne. Zwykle mieszaniny są klasyfikowane na podstawie niebezpieczeństwa ich składników. Jeśli chodzi na przykład o mieszalne z wodą, chłodzące środki smarne, często drażniące są emulgatory, środki zwiększające rozpuszczalność czy biocydy. Według poprzedniej Dyrektywy o Niebezpiecznych Preparatach, mieszanina składająca się w 20% ze składników działających drażniąco na skórę musiała sama być sklasyfikowana jako działająca drażniąco na skórę. Teraz, według Rozporządzenia CLP, limit ten został obniżony do 10%.

W konsekwencji, wiele koncentratów chłodzących środków smarnych, które nie były niebezpieczne według poprzedniej dyrektywy, może być teraz sklasyfikowanych inaczej, na przykład jako drażniące dla skóry lub oczu, ale bez żadnych zmian jeśli chodzi o realne zagrożenie.

Szczególnie da się zauważyć nowy wygląd piktogramów określających rodzaj zagrożenia: Wcześniej, pomarańczowy prostokąt o czarnych krawędziach, stojący na jednym z boków, teraz kwadrat o czerwonych krawędziach stojący na jednym z rogów (patrz poniżej). Większość symboli pozostaje niezmieniona, ale krzyż Św. Andrzeja jest zastąpiony wykrzyknikiem. Są też dwa zupełnie nowe piktogramy: butla z gazem oraz ludzka sylwetka sygnalizująca szczególne zagrożenie dla zdrowia.

Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia CLP, wprowadza się również nowe klasy ryzyka, wśród nich osiem nowych zagrożeń fizycznych, takich jak korodujące działanie na metale oraz nowe zagrożenie dla zdrowia nazywane działaniem toksycznym na narządy docelowe (STOT).

Do klas ryzyka takich jak „drażniące dla skóry” odnosi się fakt występowania w różnych stopniach intensywności. Intensywność ta jest podzielona na różne kategorie. Im niższa cyfra, tym bardziej poważne zagrożenie. W tym przypadku kategoria 1 oznacza dotkliwe działanie żrące na skórę (Żrące dla skóry 1), a kategoria 2 oznacza podrażnienie skóry (Drażniące dla skóry 2).

Dodatkowo, komunikaty H- i P- zastępują wyrażenia R- i S- jako werbalne opisy zagrożeń i minimalizacji zagrożeń. Znajduje się tu szczególnie wiele powtórzeń, na przykład: Przedtem: R38 – Drażniący dla skóry. S24 – Unikać kontaktu ze skórą. Teraz: H315 – Powoduje podrażnienia skóry. P262 – Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą.

Ponadto, pojawiły się dwa nowe hasła ostrzegawcze „Uwaga” i „Niebezpieczeństwo”, które reprezentują odpowiednio mniej poważne i bardziej poważne zagrożenia.

Skutki – Wiele chłodziw otrzyma nowe symbole ostrzegawcze

Najbardziej istotne oznaczenia dla naszych produktów chłodząco-smarujących (piktogramy, komunikaty ostrzegawcze, klasy ryzyka):

 • H314: Żrące dla skóry 1
 • H318: Uszkodzenia oczu 1
 • H315: Podrażnienia skóry 2
 • H319: Podrażnienia oczu 2
 • H302/H312/H332: Ostra toksyczność 4 (doustna/skórna/wziewna)
 • H317: Działa uczulająco na skórę 1
 • H335: STOT SE 3 (podrażnienie układu oddechowego)
 • H304: Toksyczność wziewna 1 (oleje mineralne, lepkość kinematyczna 40°C ≤ 20,5 mm2/s)
 • H373: STOT RE 2 (może powodować uszkodzenia nerek)
 • H400: Toksyczność ostra dla środowiska wodnego 1
 • H410: Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego 1
 • H411: Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego 2

Bez konkretnego symbolu H412: Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego 3

Na chwilę obecną, większość produktów Oemeta nie wymaga oznakowania według Dyrektywy o Preparatach. Przy zmianie na Rozporządzenie CLP, większa część tych produktów zostanie oznakowana. Jest to spowodowane zmianami w kryteriach klasyfikacji, a nie zmianami w składzie produktów. Jednak w większości przypadków, produkty będą oznaczane mniej poważnymi oznaczeniami, takimi jak podrażnienie skóry lub oczu (odpowiednio H315 lub H319 oraz piktogram z wykrzyknikiem) lub szkodliwy dla środowiska wodnego (H412 bez konkretnego symbolu ostrzegawczego).

Od kwietnia 2015, czyli w samą porę zanim Rozporządzenie CLP zacznie obowiązywać, Oemeta udostępni karty charakterystyki z klasyfikacją według Rozporządzenia CLP. Następnie, nowe klasyfikacje znajdą się również na przystosowanych etykietach pojemników. Jak określono w DGUV 109-003 „Postępowanie z chłodzącymi środkami smarnymi”, jeśli to konieczne, użytkownik musi wziąć nowe informacje pod uwagę przy ocenie ryzyka lub przy tworzeniu instrukcji użytkowania. Użytkownik musi też sprawdzić wpływ na wewnętrzne oznakowanie zgodnie z TRGS 201.